Undervisning

Alla lär vi oss på olika sätt. Därför använder vi oss av inlärningsmetoder som ser till varje enskild elevs behov. Att som elev förstå och ta ansvar för det egna lärandet är två viktiga grundstenar i undervisningen hos oss. Det är lättare att lära när jag förstår vad jag gör.

Vi vill att våra elever ska känna motivation och lust att lära sig nya saker. Det lyckas vi med genom att möta eleverna där de befinner sig. Vi hittar elevernas inlärningsbehov redan i förskolan och vet vad de behöver för att utvecklas på bästa sätt.

Helsingborgsmodellen för läs- och skrivinlärning

För att redan i ett tidigt stadium fånga upp och kartlägga alla elevers olika inlärningsmönster när det gäller läs- och skrivinlärningen använder vi oss av, liksom övriga skolor inom Helsingborgs stads skolor, den så kallade Helsingborgsmodellen. Modellen, som ursprungligen utvecklades här på Husensjö skola, är ett strukturerat sätt att hitta det bästa inlärningssättet för varje elev när det gäller läs- och skrivinlärning. I undervisningen använder vi oss av metoder som individuellt anpassad lästräning, regelbunden högläsning samt vägledd läsning i grupp. I modellen ingår även en tidig introduktion till digitala lärverktyg.

Förstå vad jag lär mig

Det är lättare att lära när man förstår vad man gör. Inom matematiken arbetar vi mycket med praktiska exempel för att ge eleverna möjlighet att se och konkretisera det de lär sig. Matematik är så mycket mer än bara siffror och abstrakta formler. Inom språkinlärningen använder vi oss bland annat av metoden vägledd läsning i grupp som syftar till att lära eleverna att inte bara läsa en bok, men även förstå språkets olika nyanser. Allt från att läsa mellan raderna till att ett ord kan ha flera betydelser.

Förhållningssättet att förstå vad jag lär mig använder vi även i bedömningen av elevernas uppgifter och arbeten. Vi låter eleverna bedöma sig själva och sina kamrater för att ge dem insyn i sitt eget lärande. Var befinner jag mig och vad behöver jag göra för att nå nästa nivå på kunskapsstegen?

Hitta mina styrkor

Inom skolans värld talas det mycket om något som kallas entreprenöriellt lärande. Det handlar inte om att alla elever ska växa upp och bli entreprenörer, men att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och deras vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Genom att ge eleverna möjligheter att ta egna initiativ och ansvar samt arbeta såväl självständigt som i grupp så ger man dem värdefulla verktyg att ta med sig in i framtiden. På Husensjö skola är vi noga med att väva in det entreprenöriella lärandet i vår verksamhet. Bland annat gör vi eleverna delaktiga i undervisningen genom att låta dem välja hur de vill arbeta, med vilket material och på vilket sätt de vill redovisa sitt arbete. Vi tränar även våra elever i att formulera problemställningar och att dra nytta av deras tidigare erfarenheter och kunskaper.