Kunskapsutveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, nationella prov och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp.

Inom Helsingborgs stads skolor har vi löften för att bland annat garantera att våra elever kan räkna och läsa efter en viss årskurs. Vi arbetar med skolverkets bedömningsstöd och regelbunden screening för att säkerställa elevernas måluppfyllelse.

Läs mer om våra löften på Helsingborgs stads skolors webb

Mentorn ansvarar för att följa upp

Elevens mentor informerar fortlöpande varje elev och förälder/vårdnadshavare om hur det går i skolan. Minst en gång varje termin erbjuds du och ditt barn ett utvecklingssamtal där ni tillsammans med mentorn pratar om hur ditt barns kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. Vid utvecklingssamtalen ger mentorn skriftliga omdömen om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Mentorn sammanfattar även vilka insatser som behövs för att eleverna ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Överenskommelsen mellan mentorn och eleverna ska dokumenteras i utvecklingsplanen. Ditt barns lärande går att följa i vår digitala e-tjänst Unikum som alla kommunala grundskolor i Helsingborgs stads arbetar i.

Nationella prov

Nationella prov genomförs årskurs 3 i svenska och matematik och i årskurs 6 i svenska, matematik, engelska, SO och NO. Proven är lika i alla skolor och utformade av Skolverket. För de lever som inte uppnår målen upprättas åtgärdsprogram.

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där kan du som förälder ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.