search error_outline

Så arbetar vi

Här kan du läsa om hur det pedagogiska arbetet ser ut hos oss på Husensjö skola. Allt från hur undervisningen ser ut, vilka metoder vi använder för att följa upp våra elevers kunskapsutveckling till hur vi upprätthåller den trygga och familjära stämning som karakteriserar Husensjö skola.

Undervisning

Alla lär vi oss på olika sätt. Därför använder vi oss av inlärningsmetoder som ser till varje enskild elevs behov. Att som elev förstå och ta ansvar för det egna lärandet är två viktiga grundstenar i undervisningen hos oss. Det är lättare att lära när jag förstår vad jag gör.

Helsingborgsmodellen för läs- och skrivinlärning

För att redan i ett tidigt stadium fånga upp och kartlägga alla elevers olika inlärningsmönster när det gäller läs- och skrivinlärningen använder vi oss av, liksom övriga skolor inom Helsingborgs stads skolor, den så kallade Helsingborgsmodellen. Modellen, som ursprungligen utvecklades här på Husensjö skola, är ett strukturerat sätt att hitta det bästa inlärningssättet för varje elev när det gäller läs- och skrivinlärning. I undervisningen använder vi oss av metoder som individuellt anpassad lästräning, regelbunden högläsning samt vägledd läsning i grupp. I modellen ingår även en tidig introduktion till digitala lärverktyg.

Förstå vad jag lär mig

Det är lättare att lära när man förstår vad man gör. Inom matematiken arbetar vi mycket med praktiska exempel för att ge eleverna möjlighet att se och konkretisera det de lär sig. Matematik är så mycket mer än bara siffror och abstrakta formler. Inom språkinlärningen använder vi oss bland annat av metoden vägledd läsning i grupp som syftar till att lära eleverna att inte bara läsa en bok, men även förstå språkets olika nyanser. Allt från att läsa mellan raderna till att ett ord kan ha flera betydelser.

Hitta mina styrkor

Inom skolans värld talas det mycket om något som kallas entreprenöriellt lärande. Det handlar inte om att alla elever ska växa upp och bli entreprenörer, men att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och deras vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Genom att ge eleverna möjligheter att ta egna initiativ och ansvar samt arbeta såväl självständigt som i grupp så ger man dem värdefulla verktyg att ta med sig in i framtiden. På Husensjö skola är vi noga med att väva in det entreprenöriella lärandet i vår verksamhet. Bland annat gör vi eleverna delaktiga i undervisningen genom att låta dem välja hur de vill arbeta, med vilket material och på vilket sätt de vill redovisa sitt arbete. Vi tränar även våra elever i att formulera problemställningar och att dra nytta av deras tidigare erfarenheter och kunskaper.

Kunskapsutveckling

Genom individuella utvecklingsplaner, nationella prov och utvecklingssamtal säkrar vi att våra elevers framsteg i skolan kartläggs och följs upp.

Mentorn ansvarar för att följa upp

Elevens mentor informerar fortlöpande varje elev och vårdnadshavare om hur det går i skolan. Minst en gång varje termin erbjuds du och ditt barn ett utvecklingssamtal där ni tillsammans med mentorn pratar om hur ditt barns kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.
Vid utvecklingssamtalen ger mentorn skriftliga omdömen om elevernas kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne. Mentorn sammanfattar även vilka insatser som behövs för att eleverna ska nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Överenskommelsen mellan mentorn och eleverna ska dokumenteras i utvecklingsplanen. Ditt barns lärande går att följa i vår digitala e-tjänst Unikum som alla kommunala grundskolor i Helsingborgs stads arbetar i. Unikum kommer du till via Skolportalen.
I Unikum kan du som förälder ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.

Mediatek

Till mediateket kan eleverna komma för att låna och läsa böcker, höra bokprat, lyssna på högläsning eller bara ta det lugnt. Här finns ett aktuellt och varierat utbud som hjälper till att väcka den viktiga läslusten. Det går också få hjälp av bibliotekarien om man behöver alternativa medier, till exempel talböcker.

På mediateket kan eleverna tillsammans med pedagoger skapa med hjälp av olika medier såsom bild, ljud, foto och film.

Här finner eleverna en miljö som inspirerar till skapande med hjälp av digitala medier, bland annat är en vägg förberedd för arbete med greenscreen.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.

På Husensjö skola har våra lärare ett stort engagemang för varje enskild elev. Detta gör att vi kan erbjuda en familjär och trygg stämning hos oss. Vi gör vårt yttersta för att våra elever ska må bra, hela dagen.

I alla årskurser arbetar vi regelbundet med olika övningar som stärker elevernas självbild. En gång per termin får eleverna göra trivselenkäter. Det hjälper oss att få en bild av trivseln på skolan och vad som kan förbättras. Vid möten med dig som förälder diskuterar vi alltid trygghet och trivsel.

På rasterna har vi rastvakter med gula västar, så att de syns. Alla rastvakter har speciella positioner så att de tillsammans får en bra överblick av skolgården.