search error_outline

Råd och stöd

För att våra elever ska kunna utvecklas och lära sig så mycket som möjligt behöver de må bra.

Elevhälsan

Husensjö skola är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Husensjö skola har också ett eget elevhälsoteam som består av specialpedagoger, skolsköterska, skolpsykolog och kurator.

Specialpedagoger

Ibland behöver elever ett särskilt stöd för att lyckas med sitt lärande. Till hjälp för att fånga upp elever i behov av särskilt stöd görs screening av klasserna i läsning och matematik i början av höstterminen. Det är viktigt att möta elever i svårigheter så tidigt som möjligt.

På skolan arbetar tre specialpedagoger.

För att stödja elever, lärare och skolledning arbetar vi med att kartlägga stödbehov på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Detta gör vi genom att

  • Observera i klassrum/lärmiljö
  • Utföra screeningar och tester
  • Analysera resultat
  • Utforma stödundervisning och vid behov arbeta med elever både individuellt och i grupp
  • Samtala och handleda elever, lärare och vårdnadshavare
  • Genomföra och utforma pedagogisk dokumentation.